Vedtægter

Vedtægter for Aktive Kvinder Rønne:1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Aktive Kvinder Rønne. Foreningen

er hjemmehørende i Bornholms Regionskommune.


2. Formål

Foreningens formål er primært almennyttig virksomhed i

form af oplysende, kulturelle og debatskabende arrangementer,

samt arrangementer inden for folkeoplysningens rammer.


3. Medlemskab af foreningen

3.1 Som medlem af foreningen kan optages enhver med

interesse for formålsparagraffen.


3.2 Dokumentation for fuldt medlemskab giver adgang til arrangementer

i samtlige lokalforeninger på Bornholm på samme vilkår som

lokalforeningens egne medlemmer. Dette gælder dog ikke for generalforsamlinger.


3.3 Udmeldelse skal ske skriftligt til lokalbestyrelsen inden årets

udgang for at være gældende fra den førstkommende 1. januar.


3.4 Et medlem, der ikke respekterer nuværende vedtægter eller

beslutninger som er vedtaget af foreningen, kan ekskluderes af foreningen på en

generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen, hvis 2/3 af de fremmødte på generalforsamlingen stemmer herfor.

Eksklusionen træder i kraft fra det tidspunkt, hvor generalforsamlingen har truffet afgørelse herom.


4. Generalforsamling

4.1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

4.2 Bestyrelsen indkalder med mindst 14 dages varsel til ordinær

generalforsamling, der skal afholdes inden 1. marts.

Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal mindst

indeholde følgende:


1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

4. Godkendelse af revideret årsregnskab

5. Fastsættelse af kontingent

6. Indkomne forslag

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år, halvdelen på valg hvert år

8. Valg af 2 suppleanter, hver for 1 år

9. Valg af revisorer for 2 år, 1 revisor på valg hvert år

10. Valg af revisorsuppleant

11. Eventuelt


4.3 Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der

har betalt kontingent for indeværende år. Forslag, der ønskes behandlet,

må være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.


4.4 Vedtagelse af forslag kræver almindeligt stemmeflertal.

.

5. Ekstraordinær generalforsamling

Når et flertal i bestyrelsen eller 1/4 af medlemmerne kræver

det, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages

varsel. 


6. Bestyrelse

6.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer.


6.2 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen. Personvalg foregår skriftligt

og afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

Formanden vælges på generalforsamlingen eller af den valgte

bestyrelse. Bestyrelsen konstituerer sig inden 8 dage med

formand, næstformand, sekretær, kasserer og PR-kvinde. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til

stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller, ved dennes fravær, næstformandens stemme afgørende. Bestyrelsen kan vælge at lede foreningen kollektivt.


6.3 Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens økonomi.


6.4 Bestyrelsens opgaver er at varetage foreningens og medlemmernes interesser i overensstemmelse med foreningens

vedtægter.


7. Tegningsregel

Foreningen tegnes af formand og et bestyrelsesmedlem

eller af næstformand og et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen

kan meddele skriftlig fuldmagt.


8. Kontingentbetaling

Medlemmernes kontingent til foreningen fastsættes hvert

år på den ordinære generalforsamling for det kommende år.


9. Regnskabsår og valg af revisor

Regnskabsåret er kalenderåret og foreningens regnskab

revideres af 2 generalforsamlingsvalgte revisorer senest 14

dage før generalforsamlingen. Såfremt foreningen ejer

fast ejendom er bestyrelsen ansvarlig for den daglige drift og

aflægger beretning herom på generalforsamlingen.


10. Opløsning af foreningen

10.1 Såfremt foreningen ikke kan vælge en bestyrelse, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med det formål at danne en bestyrelse.


10.2 Opløsning af foreningen kan kun ske, hvis forslaget om opløsning får mere end 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger i foreningen.

Generalforsamlingerne skal afholdes med mindst 14 dages

mellemrum. Kun ja- og nej-stemmer regnes med i opgørelsen.


10.3 På den sidste ekstraordinære generalforsamling træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af tiloversblevne

midler.


                                   ---o0o---


Disse vedtægter er vedtaget og træder i kraftefter _10.02.2010_______________________________